Breuddwydio am guro. Ystyr geiriau:

Jason Miller 16-10-2023
Jason Miller

Beth mae breuddwydio am spanking yn ei olygu?

Un o’r breuddwydion mwyaf cyffredin a thrallodus sydd gan bobl yw cael eu curo neu eu curo / Curo rhywun. Gall y breuddwydion hyn fod yn frawychus a'ch gadael yn teimlo'n anesmwyth, ond beth maen nhw'n ei olygu?

Yn yr erthygl hon, rydym yn ymchwilio i'r pwnc hwn trwy ddadansoddi gwahanol senarios breuddwydion a'r emosiynau sy'n gysylltiedig â nhw, gan gynnig golwg gynhwysfawr a goleuedig i'r darllenydd o'r hyn y gall y breuddwydion hyn ei ddatgelu am ein bywydau a'n hemosiynau.

Symbolaethau breuddwydio am spanking

Gall breuddwydio am spanking fod â symbolau gwahanol, yn dibynnu ar y cyd-destun a'r emosiynau a brofwyd gennych yn ystod y freuddwyd. Dyma rai posibiliadau:

Teimlo’n ddi-rym:

Pe baech chi’n breuddwydio eich bod chi’n cael eich curo gan rywun cryfach na chi, gall hyn adlewyrchu'r teimlad o ddiffyg grym yr ydych yn ei brofi yn eich bywyd go iawn. Efallai eich bod yn mynd trwy sefyllfa anodd lle teimlwch na allwch ymdopi â rhywbeth neu rywun. Gallai'r freuddwyd hon fod yn arwydd bod angen ichi ddod o hyd i ffordd i adennill rheolaeth dros eich bywyd.

Euogrwydd:

Pe baech yn breuddwydio eich bod yn curo rhywun, gallai fod yn arwydd eich bod yn cario euogrwydd neu edifeirwch dros rywbeth yr ydych wedi'i wneud. Efallai eich bod wedi brifo rhywun mewn rhyw ffordd ac ynei chael yn anodd ymdopi â chanlyniadau emosiynol y weithred hon.

Rhwystredigaeth:

Pe baech yn breuddwydio eich bod yn cael eich curo dro ar ôl tro, gallai hyn gynrychioli ymdeimlad o rwystredigaeth neu anobaith yr ydych yn ei deimlo yn eich bywyd. Efallai eich bod chi'n cael trafferth gwneud rhywbeth rydych chi wir ei eisiau ac yn teimlo eich bod chi'n wynebu llawer o rwystrau. Gallai'r freuddwyd hon fod yn arwydd bod angen help arnoch i oresgyn yr anawsterau hyn.

Gweld hefyd: breuddwydiwch gyda botwm

Hunan-gosb:

Pe baech chi’n breuddwydio eich bod chi’n cosbi neu’n curo’ch hun, gallai hyn gynrychioli teimlad o hunan gas neu euogrwydd. cario o gwmpas. Efallai eich bod chi'n beio'ch hun am rywbeth rydych chi wedi'i wneud neu am fai personol. Gallai'r freuddwyd hon fod yn arwydd bod angen i chi faddau i chi'ch hun a gweithio ar wella'ch hunan-barch.

Mae'n bwysig cofio y gall breuddwydion gael dehongliadau ac ystyron gwahanol i bob person. Y peth pwysicaf yw talu sylw i'ch emosiynau yn ystod y freuddwyd a cheisio nodi beth allai fod yn achosi'r teimladau hyn yn eich bywyd go iawn.

Anfodlonrwydd rhywiol:

Mae yna bosibilrwydd hefyd fod y freuddwyd hon yn gysylltiedig â rhyw ac yn dynodi anfodlonrwydd gyda'ch bywyd rhywiol presennol a'ch bod yn teimlo'r angen i archwilio themâu amgen neu fwy cyffrous. Yn amlwg, bydd teimlad rhywiol yn y freuddwyd, os yw hynny'n wir.yr achos. Efallai bod gennych awydd rhywiol i archwilio amgylchedd sadom asochist.

Dehongliad seicolegol o freuddwydion am guro

O safbwynt dehongliad seicolegol breuddwydion, mae breuddwydio am “guro” hefyd yn wahanol yn ôl tarddiad yr ergydion . Mae seicdreiddiwr yn dehongli'r spanking breuddwydiol fel mynegiant o'ch ewyllys cryf a phendantrwydd - mae hyn yn arbennig o wir os mai chi yw'r un sy'n cymhwyso'r rhychwantu yn y freuddwyd.

Os yw'n fwy tebygol hynny Rydych chi'n chwarae rôl y "guro" yn eich breuddwydion, mae hyn yn arwydd eich bod yn darostwng eich hun i berson neu sefydliad cryfach mewn bywyd go iawn, ond mae hyn yn gwneud i chi deimlo'n ddrwg . Efallai eich bod yn teimlo nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi ac yn israddol oherwydd eich bod yn cael eich darostwng gan uwch swyddogion, cydweithwyr, ffrindiau ffug neu'ch partner bywyd eich hun. Dim ond yn awyrgylch amddiffynnol y freuddwyd yn eich ymwybyddiaeth breuddwyd y mae eich rhwystredigaethau dan ormes yn dod i'r wyneb.

Ydych chi’n gweld pobl eraill yn curo ei gilydd yn eich breuddwyd? Os ydych chi'n parhau i fod yn rôl arsylwr nad yw'n ymwneud ag ymladd, mae'r olygfa freuddwyd hon yn cyfeirio at wrthdaro yn eich amgylchedd cymdeithasol, na fydd efallai'n effeithio'n uniongyrchol arnoch chi, ond yn meddiannu'ch meddwl.

Yn gyffredinol: Os yw'r symbol breuddwyd "spanking" yn digwydd yn amlach yn eich breuddwydion, gallai hefyd fod yn atgoffa gan eich meddwl isymwybod i gadw at reolau a normau cymdeithasol. Ydych chi'n ei chael hi'n anodd rheoli eich ymddygiad ymosodol mewn rhai sefyllfaoedd?

Rwy'n breuddwydio am daro. Breuddwydion penodol mwy cyffredin

7>

1. Breuddwydio am daro dieithryn

Mae breuddwydio am guro person dieithr sy'n sefyll rhwng y breuddwydiwr a nod i'w gyflawni, yn amlygu'r ewyllys ar waith a all, trwy egni a gallu corfforol yr unigolyn, ddileu rhwystrau.

Ond os yw'r person sy'n cael ei guro yn hysbys, bydd angen archwilio agweddau o fywyd go iawn, oherwydd gall taro mewn breuddwydion adlewyrchu awydd hirsefydlog am ymddygiad ymosodol neu gall fod yn fynegiant o bethau " heb ei ddweud", yn enwedig pan fydd yn digwydd gyda phobl agos iawn, fel teulu.

2. Y freuddwyd o daro’r tad

Mae’r freuddwyd hon yn amlygu gwrthdaro gwirioneddol nas mynegir: anghytundebau, dicter, atgofion o’r gorffennol yn cael eu trawsnewid yn ymosodol bod , yn cael eu mynegi yn y freuddwyd, ond sydd mewn bywyd go iawn yn cadw'r berthynas dan reolaeth, nad yw, yn anffodus, yn caniatáu newid yn y berthynas ac esblygiad yn y breuddwydiwr.

Gall y freuddwyd hon hefyd, i'r gwrthwyneb. i'r hyn a ddywedwyd , datguddio anghysur ac euogrwydd.

3. Breuddwydio am daro dy fam

Mae i'r freuddwyd hon ystyron tebyg o ran eich perthynas â'ch mam go iawn. Ac, fel yr uchod, gall hefyd adlewyrchu gwrthdaro â'r fam fewnol, y rhan ohonoch chi'ch hun hynnyyn gofalu am y llall, sy'n aberthu ei hun, yn rhoi cariad, deall, anwyldeb.

4. Breuddwydio am daro'ch gŵr neu'ch gwraig

Mae'r freuddwyd hon yn codi dicter a gwrthdaro tuag at eich partneriaid. Bydd yn rhaid ichi feddwl yn ofalus am y berthynas wirioneddol, oherwydd mae'r freuddwyd hon yn anhwylder nad yw'n cael ei theimlo efallai ar lefel yr ymwybyddiaeth.

Gall fod yn werthfawr cymryd neges y freuddwyd a wynebu eich partner, gan egluro eich rheswm a mynegi eich emosiynau.

5. Rwy'n breuddwydio am daro ffrind, cydnabyddwr, cydweithiwr.

Gall lwyfannu ffrwydrad o ddeinameg tanddaearol a rhagflaenu gwrthdaro gwirioneddol a fydd yn digwydd yn fuan wedyn. Fe'i hystyrir yn aml yn freuddwyd rhagflaenol, ond dim ond rhybuddio'r breuddwydiwr am gamddealltwriaeth nad yw'n cael ei ystyried gan y gydwybod yw ei swyddogaeth, sy'n cael ei guddio a'i orchuddio er mwyn hwylustod, cydymdeimlad, diddordeb.

Gall y ddelwedd hon hefyd gysylltu â gwrthdaro mewnol â rhan ohonoch chi'ch hun a gynrychiolir gan “ffrind, cydnabydd neu gydweithiwr”. Mewn gwirionedd mae'r bobl hyn yn ymgorffori nodweddion sy'n perthyn i'r breuddwydiwr, ac nad yw'n eu hadnabod.

6. Y freuddwyd o daro plentyn

Breuddwydio am daro plentyn neu bod yn ddiymadferth (er enghraifft, ci bach) yw gysylltiedig â chyhuddiad o ymddygiad ymosodol nad yw'n cael ei fynegiac sy'n troi yn erbyn y breuddwydiwr ei hun, yn erbyn y rhan fwyaf diymadferth ohono a gynrychiolir gan y plentyn breuddwyd.

7. Breuddwydio am guro anifeiliaid, taro cath, breuddwydio am daro ci

Mae'r freuddwyd hon yn adlewyrchu ofn mewn perthynas â'ch greddf, rhywiol, egni, synhwyraidd, hunanol, anhrefnus a mwyaf greddfol mae angen i chi barhau i gadw ei hun, i gloi i ffwrdd yr hyn a ystyrir yn rhywbeth drwg, fel rhywbeth anifeilaidd. Gall breuddwydion o'r fath hefyd ddangos elfen o dristwch, ni chânt eu derbyn i ymwybyddiaeth.

8. Y freuddwyd o daro anifail yn gaeth, wedi ei glymu, yn methu rhedeg nac amddiffyn ei hun.

Yn pwysleisio'r ystyron a fynegwyd eisoes yn gynharach, ond yn dangos hyd yn oed mwy o ofn o agweddau mwy rhydd, annysgedig, anwaraidd ohonoch chi'ch hun.

9. Breuddwydio am daro eich plant

Breuddwyd gyffredin iawn ymhlith rhieni sy’n achosi anesmwythder mawr ar ddeffroad a gall hynny ddangos yr angen i’r breuddwydiwr gerfio allan neu geisio mwy o le i'w neilltuo i chi'ch hun yn unig, fel arfer yn cael ei gymryd gan y plentyn.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Clown

10. Am y freuddwyd o fethu taro rhywun

Y mae yn fynych: teimla'r breuddwydiwr yr awydd i roi cosb i ollwng ei ddicter trwy daro ( ar un, mab, un cyfarwydd, un anhysbys), ond mae'n ymddangos bod grym dirgel yn dal ei law ac, wrth iddo ymdrechu i dorri trwodd, y symudiadyn cael ei rwystro, mae'n arafu ac nid yw'n achosi unrhyw ganlyniadau.

Mae’r freuddwyd hon yn dynodi cerydd gwyliadwrus iawn a gallu mawr i reoli neu adlewyrchu’r angen i adael rôl “rhiant”, i helpu eraill a’r blinder a’r straen sy’n gysylltiedig â hynny.

<3 11> 11. Gall y freuddwyd o daro â ffon

(Taro â ffon neu offerynnau hirgul eraill) fod â gwerth rhywiol, mae'r ffon yn symbol phallic a chyda chynddaredd yr ymladd gall awydd am oruchafiaeth a meddiant rhywiol ddod i'r amlwg.

12. Breuddwydio am gael eich taro

Mae'n fath o gawod oer sy'n gallu dynodi rhywbeth sydd wedi taro balchder neu hynny wedi bychanu neu gywilyddio'r breuddwydiwr.Yn gyffredinol, mae'n hawdd nodi beth mewn gwirionedd a gafodd yr un effaith â slap yn ei wyneb.

13. Breuddwydio am gael eich curo

Mae'n adlewyrchu anhwylder sy'n codi gyda'r ymwybyddiaeth o fod yn ddioddefwr ac wedi'ch niweidio gan weithredoedd pobl eraill, rhowch sylw i'r sefyllfaoedd a brofwyd gyda'r person hwn a gofynnwch gwestiynau:

• Sut ydych chi'n teimlo am hyn person?

• Ydych chi'n teimlo wedi eich gwasgu gan ei bersonoliaeth?

• Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich bradychu neu eich cam-drin?

Gall y freuddwyd hon gynyddu ofn y llall, teimlad o israddoldeb ac annheilyngdod. Ydych chi eisiau cosbi am eich anallu ieuogrwydd neu oherwydd nad ydych chi'n teimlo'n deilwng.

14. Breuddwydion am spanking heblaw dynol ac anifail.

Yn lle’r math o drais sy’n niweidio rhywun drwy daro neu gicio, efallai y bydd sefyllfaoedd fel taro wal, cicio rhywbeth wrth eich traed, neu daro neu gicio dol.

Os ydych yn dreisgar tuag at y pethau hyn nad ydynt yn ymwneud ag anifeiliaid, mae'n golygu eich bod yn rhwystredig neu'n anfodlon â'r ffaith nad ydych yn dangos eich galluoedd yn llawn.

Mae dehongliad breuddwyd yn dangos bod straen meddwl yn cronni oherwydd na allwch weithio fel y dymunwch oherwydd yr amgylchedd fel gwaith neu ysgol a bwriad eich bos.

Mae'r freuddwyd yn dweud wrthym am roi'r rhwystredigaethau a'r straeniau hyn mewn chwaraeon a hobïau o'r neilltu cyn iddyn nhw fynd dros ben llestri.

Rhifau lwcus sy'n gysylltiedig â'r freuddwyd o spanking:

Dyfaliadau lwcus i fetio ar loterïau a helwriaeth anifeiliaid, yn ôl y kabbalah: 9, chwipiwch asyn 67.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi...

Breuddwydio am frwydr. Ystyr

Breuddwydio am drafodaeth. Ystyr

Breuddwydio am hel clecs. Ystyr

Jason Miller

Mae Jeremy Cruz yn awdur ac yn arbenigwr uchel ei glod ym maes dadansoddi a dehongli breuddwydion. Gyda dealltwriaeth ddofn o’r meddwl dynol a blynyddoedd o brofiad o astudio a dehongli breuddwydion, mae wedi dod yn adnodd anhepgor i’r rhai sy’n ceisio darganfod yr ystyron cudd a’r symbolaeth y tu ôl i’w hanturiaethau nosweithiol. Mae angerdd Jeremy dros ddatrys cymhlethdodau cywrain breuddwydion yn deillio o’i daith bersonol ei hun o hunanddarganfyddiad a’i awydd i rymuso eraill i fanteisio ar y mewnwelediadau dwys y mae breuddwydion yn eu cynnig. Mae ei flog, Ystyr a dehongliad o freuddwydion, Symbolaeth breuddwydion, Rhai mathau o freuddwydion, yn gweithredu fel llwyfan dibynadwy lle gall unigolion ymchwilio i ddirgelion eu breuddwydion a chael mewnwelediad gwerthfawr i'w meddyliau isymwybod. Trwy erthyglau sy’n procio’r meddwl, awgrymiadau ymarferol, a chyngor arbenigol, mae Jeremy yn meithrin cymuned o selogion breuddwydion, gan eu harwain tuag at ddealltwriaeth ddyfnach ohonynt eu hunain a’u breuddwydion. Gydag arddull ysgrifennu ddeniadol ac ymrwymiad diwyro i ragoriaeth, mae ei waith wedi cael ei werthfawrogi gan ddarllenwyr o bob cefndir, gan ei wneud yn awdurdod uchel ei barch yn y maes. Y tu hwnt i'w flog, mae Jeremy Cruz yn parhau i gyfrannu at faes seicoleg freuddwyd trwy weithdai, seminarau, ac ymgynghoriadau un-i-un, gan helpu unigolion i ddatgloi pŵer trawsnewidiol eu breuddwydion a'u harnaiseu negeseuon symbolaidd ar gyfer twf personol. Gyda phob datguddiad newydd, mae Jeremy yn grymuso ei ddarllenwyr i gychwyn ar daith o hunanddarganfyddiad, gan ddatgelu’r potensial aruthrol sy’n aros o fewn byd breuddwydion.